Adhbhar Ar Sòlais / Cause of Our Joy

The first Gaelic poetry collection from the 2017 winner of the Scottish Book Trust Gaelic New Writers Award (poetry). Gaelic poems with English translations on themes of religion and spirituality, family, daily life in Uist, and the author’s upbringing in Glasgow and Barra. Received second place in the 2018 Donald Meek Award for Gaelic literature.

MUN ÙGHDAR | ABOUT THE AUTHOR

’S ann am Barraigh a rugadh Marion F. Nic ’Ille Mhoire ach chaidh a togail ann an Glaschu. Rinn i ceum MA agus MLitt ann an Oilthigh Ghlaschu agus bha i na neach-teagaisg ann an Glaschu, an Dalabrog, Uibhist a Deas agus ann am Beinn na Faoghla. Ann an 2017, bhuannaich i Duais nan Sgrìobhadairean Ùra o Urras Leabhraichean na h-Alba agus o Chomhairle nan Leabhraichean. Chaidh Adhbhar Ar Sòlais a chur air a’ ghèarr-liosta airson Duais Dhòmhnaill Meek ann an 2018.

Marion F. Morrison was born in Barra and raised in Glasgow. She earned an MA and an MLitt at Glasgow University and was a teacher in Glasgow; Daliburgh, South Uist; and Benbecula. In 2017 she won the New Writers Award from the Scottish Book Trust and Gaelic Books Council. Cause of Our Joy was short-listed for the Donald Meek Award in 2018.

LÈIRMHEASAN | REVIEWS

“Tha farsaingeachd, doimhneachd, aotromas agus cianalas anns a’ chruinneachadh eireachdail seo. Tha Marion F. Nic ’Ille Mhoire gar toirt bho raointean Ghalilee gu saor-làithean ann am Barraigh agus bho thaighean-dealbh Ghlaschu gu sgeulachdan bròin agus aoibhneis ann an Uibhist—an t-eilean far an do rinn i a dachaigh fad iomadh bliadhna. Tha dlùth choimhearsnachd, dàimhean teaghlaich agus creideamh làidir gu sònraichte a’ nochdadh san leabhar seo. Tha a’ bhàrdachd siùbhlach, eirmseach agus drùidhteach ann an iomadh nòs agus stoidhle—mholainn an cruinneachadh seo aig Marion dhuibh gu mòr.” —Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil

“There is diversity, depth, lightness and longing in this beautiful collection. Marion F. Morrison takes us from the plains of Galilee to holidays in Barra and from the picture-houses of Glasgow to tales of sadness and joy in Uist—the island where she made her home for many years. Close-knit community, family ties and a deep faith come across strongly in this book. The poetry is flowing, eloquent and poignant using a range of styles—I heartily recommend Marion’s collection to you.” —Gillebrìde MacMillan

FIOSRACHADH-ÒRDACHAIDH | ORDERING INFORMATION

ISBN: 978-1-988747-13-2
Format: Paperback, 6 x 9 inches, 96 pages
Retail price: $15.99 CDN | $12.99 US | £9.99 UK
Publication date: November 2018

Buy locally: Special order from your favourite local bookstore

Order online: Amazon.com | Amazon.co.uk | Amazon.de | Gaelic Books Council | Apple Books | Smashwords

Wholesale: Book sell sheet coming soon. | Worldwide, place orders with Ingram or contact Bradan Press directly.

Subscribe

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and promotions.

Tapadh leibh! You have successfully subscribed!