Marion F. Morrison, Bradan Press author

Marion F. NicIlleMhoire

Marion F. Morrison was born in Barra and raised in Glasgow. She earned an MA and an MLitt at Glasgow University and was a teacher in Glasgow; Daliburgh, South Uist; and Benbecula. In 2017 she won the New Writers Award from the Scottish Book Trust and Gaelic Books Council. Cause of Our Joy was short-listed for the Donald Meek Award in 2018.

’S ann am Barraigh a rugadh Marion F. Nic ’Ille Mhoire ach chaidh a togail ann an Glaschu. Rinn i ceum MA agus MLitt ann an Oilthigh Ghlaschu agus bha i na neach-teagaisg ann an Glaschu, an Dalabrog, Uibhist a Deas agus ann am Beinn na Faoghla. Ann an 2017, bhuannaich i Duais nan Sgrìobhadairean Ùra o Urras Leabhraichean na h-Alba agus o Chomhairle nan Leabhraichean. Chaidh Adhbhar Ar Sòlais a chur air a’ ghèarr-liosta airson Duais Dhòmhnaill Meek ann an 2018.