New Gaelic Graphic Novel in 2020: Ròs Fiadhaich (Wild Rose)

Oct 28, 2018 | Graphic Novels, New Books

Ròs Fiadhaich - Wild Rose graphic novel cover

Announcing our newest project, a Gaelic graphic novel to be published in 2020! Facebook Live video announcement here: https://www.facebook.com/bradanpress/videos/565036263951027/

Stèidhichte air dealbh-chùil Lunnainn agus na h-Èireann dùthchaile ann an 1790, tha Ròs Fiadhaich a’ dèanamh ath-shaoilsinn air sgeulachd Èireannach iargalta. ’S e a tha ann an sgeulachd Eliza Day ach sgeul a’ ghaoil agus an dìoghaltais, a’ chòmhstri-chlas, an neo-fhulangais chràbhaich, agus nam buidhnean dìomhair a dh’fhàs cumanta ann an Èirinn san ochdamh linn deug. Nuair a thèid Eliza a mhealladh agus a bhrathadh le leannan beartach Sasannach, geallaidh i a dhol an tòir air dìoghaltas agus lorgaidh i cuideachadh aig bhana-bhuidseach. Ach mar a gheibh i a-mach a dh’aithghearr, chan eil àite san t-sòisealtas chumhang anns a bheil i beò do bhoireannaich dhùbhlanach, bhrùite a bhriseas gnàthasan. Le cuideachadh Adam Stone, fear saor Dubh, tha teansa aig Eliza beatha ùr a thogail dhi fhèin às dèidh dhi a neoichiontachd a chall — ach gus siud a dhèanamh, bidh aice ri bhith nas gaisgeile na shaoil i riamh gum b’ urrainn.

Ròs Fiadhaich is the Scottish Gaelic edition of the graphic novel Wild Rose. Set against the backdrop of London and rural Ireland in 1790, Wild Rose reimagines a haunting Irish folktale. The story of Eliza Day is a tale of love and revenge, class conflict, religious intolerance, and the secret societies that became common in eighteenth century Ireland. When Eliza is seduced and betrayed by a wealthy English lover, she vows to seek revenge and enlists the help of a witch. But as she soon finds out, the restrictive society in which she lives has no place for defiant, damaged women who break with convention. With the help of Adam Stone, a free Black man, Eliza has a chance to make a new life for herself after the loss of her innocence – but to do so, she will have to be braver than she could ever have imagined.

MUN ÙGHDAR / ABOUT THE AUTHOR

’S e neach-lagha agus ùghdar a th’ ann an Nicola R. White, à Alba Nuadh. Choisinn a’ ciad nobhail aice an Duais Kobo do Sgrìobhadair Tòiseachail Romansa ann an 2016 agus bhon uair sin tha i air a saothair a sgaoileadh gus film agus nobhailean grafaigeach a ghabhail a-steach. Bidh a cuid obraichean a’ fidreadh clas, gnè, agus cinneadh tro lionsa a’ chultair phoballaich.

Nicola R. White is a lawyer and award-winning author from Halifax, Nova Scotia. Her debut novel won the 2016 Kobo Emerging Writer Prize in Romance and she has since expanded her body of work into film and graphic novels. Her work explores class, gender, and race through the lens of popular culture.

Ròs Fiadhaich - Wild Rose graphic novel cover

0 Comments

Archives

Categories