Ròs Fiadhaich graphic novel cover

Title Details

Paperback
October 2021
7 x 10 inches
140 pages
ISBN 978-1-988747-26-2
Price TBA

Join the Bradan Press email list to be notified when this graphic novel is published.

Ròs Fiadhaich

A Scottish Gaelic graphic novel

Stèidhichte air dealbh-chùil Lunnainn agus na h-Èireann dùthchaile ann an 1790, tha Ròs Fiadhaich a’ dèanamh ath-shaoilsinn air sgeulachd Èireannach iargalta. ’S e a tha ann an sgeulachd Eliza Day ach sgeul a’ ghaoil agus an dìoghaltais, a’ chòmhstri-chlas, an neo-fhulangais chràbhaich, agus nam buidhnean dìomhair a dh’fhàs cumanta ann an Èirinn san ochdamh linn deug. Nuair a thèid Eliza a mhealladh agus a bhrathadh le leannan beartach Sasannach, geallaidh i a dhol an tòir air dìoghaltas agus lorgaidh i cuideachadh aig bhana-bhuidseach. Ach mar a gheibh i a-mach a dh’aithghearr, chan eil àite san t-sòisealtas chumhang anns a bheil i beò do bhoireannaich dhùbhlanach, bhrùite a bhriseas gnàthasan. Le cuideachadh Adam Stone, fear saor Dubh, tha teansa aig Eliza beatha ùr a thogail dhi fhèin às dèidh dhi a neoichiontachd a chall — ach gus siud a dhèanamh, bidh aice ri bhith nas gaisgeile na shaoil i riamh gum b’ urrainn.

Ròs Fiadhaich is the Scottish Gaelic edition of the graphic novel Wild Rose. Set against the backdrop of London and rural Ireland in 1790, Wild Rose reimagines a haunting Irish folktale. The story of Eliza Day is a tale of love and revenge, class conflict, religious intolerance, and the secret societies that became common in eighteenth century Ireland. When Eliza is seduced and betrayed by a wealthy English lover, she vows to seek revenge and enlists the help of a witch. But as she soon finds out, the restrictive society in which she lives has no place for defiant, damaged women who break with convention. With the help of Adam Stone, a free Black man, Eliza has a chance to make a new life for herself after the loss of her innocence – but to do so, she will have to be braver than she could ever have imagined. Mature themes.

Resources