Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking audiobook

Digital Download
October 2018
ISBN 978-1-988747-35-4
$9.99 US

2-CD Set
October 2018
ISBN 978-1-988747-17-0
$24.99 CA / $19.99 US

Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking Audiobook

Journey through the Celtic year with the Sufi mystic Rumi. This spoken word album is a true audiobook, featuring Nova Scotia poet Lewis MacKinnon’s Scottish Gaelic translations of Rumi’s poetry, accompanied by original poems for the Gaelic seasons and holidays of Nova Scotia. Poems read aloud by the author in both Gaelic and English intertwine with Persian, Irish, and Scottish traditional and spiritual melodies played by Saeed Foroughi (hammered dulcimer, setar, harp, and flute) and Wayne MacIntyre (guitar). Running time is approximately 2.5 hours.

Tha MacFhionghuin a’ toirt dhuinn sealladh air cuid de bhàrdachd agus smuaintean cumhachdach is cudromach bho inntinn fìor iongantach, o dhuine bho linn fad air ais an eachdraidh agus o àite fad’ air falbh, ach fear le faclan a bhios fhathast buntainneach do ‘r beatha làitheil an-diugh. Obair mhath, air a cur gu math, agus airidh air aire farsaing. Molaidh mi dhan t-saoghal i. Ach bithibh faiceallach—faodaidh i smaoineachadh domhain a thoirt oirbh!
—Aonghas MacLeòid, Còbh Anndra, Ceap Breatainn, AN

MacKinnon gives us an insight into some powerful and important poetry and thoughts from a truly remarkable mind, that of a man from a distant past and a far away place, but one whose words still resonate with everyday life today. A fine and well put together piece of work, worthy of widespread attention. I recommend it to the world. Beware—it will make you think.
—Angus MacLeod, Goose Cove, Cape Breton, NS

Tha an leabhar grinn seo a’ toirt ri chèile bàrdachd bho dhiofar linntean is dùthchannan ach uile air tòir na h-aon ceann-uidhe—gliocas. […] Tha e na thlachd mhòr sgrìobhadh cudromach ùr mar seo a leughadh à Canada. Thillear dhan leabhar seo iomadach ùr gus cèilidh a-rithist air cuid de na dàin. […T]ha feadhainn a dh’fheumar cnuasachd is cuid eile a tha goirid, grinn is a bhualas nad inntinn mar ghath grèine. Gun teagamh bheir e ort meòrachadh air ioma chuspair, is thig tlachd an cois sin.
—An Dr. Aonghas MacLeòid, Glaschu

This elegant book brings together poetry from different eras and countries but all in pursuit of the same objective—wisdom. […] It’s a great delight to read important new writing like this from Canada. One will return to this book many times to visit some of the poems. […S]some must be pondered and others are short, neat and strike your mind like a sunbeam. Without doubt it will make you ponder many subjects, which will itself be a joy to the reader.
—Dr. Angus MacLeod, Glasgow