Ràithean airson Sireadh Audiobook

Title Details

Digital Download
October 2018
ISBN 978-1-988747-35-4
$9.99 US

2-CD Set
October 2018
ISBN 978-1-988747-17-0
$24.99 CA / $19.99 US

Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking Audiobook

2-CD Set or Digital Download

Journey through the Celtic year with the Sufi mystic Rumi. This spoken word album is a true audiobook, featuring Nova Scotia poet Lewis MacKinnon’s Scottish Gaelic translations of Rumi’s poetry, accompanied by original poems for the Gaelic seasons and holidays of Nova Scotia. Poems read aloud by the author in both Gaelic and English intertwine with Persian, Irish, and Scottish traditional and spiritual melodies played by Saeed Foroughi (hammered dulcimer, setar, harp, and flute) and Wayne MacIntyre (guitar). Running time is approximately 2.5 hours.

Resources

Reviews

Tha MacFhionghuin a’ toirt dhuinn sealladh air cuid de bhàrdachd agus smuaintean cumhachdach is cudromach bho inntinn fìor iongantach, o dhuine bho linn fad air ais an eachdraidh agus o àite fad’ air falbh, ach fear le faclan a bhios fhathast buntainneach do ‘r beatha làitheil an-diugh. Obair mhath, air a cur gu math, agus airidh air aire farsaing. Molaidh mi dhan t-saoghal i. Ach bithibh faiceallach—faodaidh i smaoineachadh domhain a thoirt oirbh!
—Aonghas MacLeòid, Còbh Anndra, Ceap Breatainn, AN

MacKinnon gives us an insight into some powerful and important poetry and thoughts from a truly remarkable mind, that of a man from a distant past and a far away place, but one whose words still resonate with everyday life today. A fine and well put together piece of work, worthy of widespread attention. I recommend it to the world. Beware—it will make you think.
—Angus MacLeod, Goose Cove, Cape Breton, NS

Tha an leabhar grinn seo a’ toirt ri chèile bàrdachd bho dhiofar linntean is dùthchannan ach uile air tòir na h-aon ceann-uidhe—gliocas. […] Tha e na thlachd mhòr sgrìobhadh cudromach ùr mar seo a leughadh à Canada. Thillear dhan leabhar seo iomadach ùr gus cèilidh a-rithist air cuid de na dàin. […T]ha feadhainn a dh’fheumar cnuasachd is cuid eile a tha goirid, grinn is a bhualas nad inntinn mar ghath grèine. Gun teagamh bheir e ort meòrachadh air ioma chuspair, is thig tlachd an cois sin.
—An Dr. Aonghas MacLeòid, Glaschu

This elegant book brings together poetry from different eras and countries but all in pursuit of the same objective—wisdom. […] It’s a great delight to read important new writing like this from Canada. One will return to this book many times to visit some of the poems. […S]some must be pondered and others are short, neat and strike your mind like a sunbeam. Without doubt it will make you ponder many subjects, which will itself be a joy to the reader.
—Dr. Angus MacLeod, Glasgow

Table of Contents

The following table of contents provides the title of each poem in both the audiobook and the paperback edition of Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking .

Two-thirds of the poems are Lodaidh MacFhionghain’s Gaelic translations of Coleman Barks’s English interpretations of the poems of Rumi. They are designated “CB” after the poem title below. On the audiobook, the Rumi poems are accompanied by Saeed Foroughi’s original arrangements of traditional Persian songs and a couple of Irish tunes.

The other one-third of the poems are original Gaelic poems by Lodaidh MacFhionghain. They are designated “LM” after the poem title below. These are accompanied by Wayne MacIntyre’s original arrangements of traditional Gaelic songs from Cape Breton and Scotland.

It is our hope that with this audiobook, you will step through a doorway into traditional Gaelic music. The title of the Gaelic song accompaniment, and more information about the song itself, is provided below for each original poem by the author.

I. An t-Samhainn / End of the Harvest

1. Oidhche Shamhna bhith-bhuan / A perpetual Halloween – LM (pp. 4-7)
“Cadal Ciarach Mo Luran”
More information: http://www.celticlyricscorner.net/walker/cadal.htm

2. Tha mi airson dol bàs dha mo bhàs / I want to die into my death – LM (8-9)
“Air failirinn iù”
More information: https://www.mun.ca/folklore/leach/songs/CB/13-02.htm

3. Có a bhios a’dèanadh nan atharrachaidhean seo / Who makes these changes – CB (10-11)

II. Féilltean na Nollaig / Feasts of Christmas

4. Luirgean m’athair / My father’s footprints – LM (14-15)
“Blàr Allt Èirinn”
Also known as song 61, “Chunna mise mo leannan” in Helen Creighton and Calum MacLeod, Songs of Nova Scotia, p. 190

5. Inneal na cruinne cé / A universe tool – LM (16-17)
“O ho ro ’ille dhuinn”
More information: http://www.beatoninstitutemusic.ca/gaelic/och-ho-ro-ille-dhuinn.html

6. Là naomh / Holiday – LM (18-19)
“Taladh Crìosda”
More information: https://en.wikipedia.org/wiki/Taladh_Chriosda

7. Bi còmhla ris an fheadhainn a chuidicheas do bheatha / Be with those who help your being – CB (20-21)

8. Dèan gnogadh agus fosglaidh e an dorust dhut / Knock and he’ll open the door to you – CB (22-23)

9. Na toir feart do dh’fheadhainn a bheir eagal agus bròn ort / Ignore those that make you fearful and sad – CB (22-23)

10. Calmain / Doves – CB (24-25)

III. Oidhche Chullainn / Calend’s Eve

11. Beothach bruadair / Dream animal – LM (28-29)
“O Nighean Donn nan Gobhar”
More information: http://www.celticlyricscorner.net/lamond/onighean.htm

12. Aidich e agus atharraich a h-uile sion / Admit it and change everything – CB (30-31)

IV. Là Fhéill Brìghde / Brigit’s Feast Day

13. Luchd-ealain na breithe: do Sheumas O hEighnigh / Birthing artists: for Seamus Heaney – LM (34-25)
“Mo Ghrá-sa, Mo Dhia” (Irish hymn)
More information: http://www.celticlyricscorner.net/fhearraigh/moghrasa.htm

14. Taigh an aoigh / Guest house – CB (36-37)

V. Là Fhéill Pàdraig / Patrick’s Feast Day

15. Làthaichean Féille / Feast Days – LM (40-41)
“Bithibh Aotrom ’s Togaibh Fonn”
More information: https://www.mun.ca/folklore/leach/songs/CB/5-05.htm

16. Tiodhlac / A gift – CB (42-43)

VI. A’ Chàisg / Passover Period

17. Leantalachd na cuimhne / Persistent memory – LM (46-47)
“Gràdh geal mo chridhe”
More information: http://www.celticlyricscorner.net/macaskill/gradh.htm

18. Fadachd / Longing – CB (48-49)

19. Na rudan baoghalta a rinn mi / The stupid things I’ve done – CB (50-51)

20. Deabhachd chruaidh / Harsh evidence – CB (52-53)

21. Na droch bheusan agad / Your defects – CB (54-55)

22. Cho luath sin / That quick – CB (56-57)

23. Nan rachadh aig a h-uile duine faicinn gu dé a th’anns a’ ghaol / If everyone could see what love is – CB (58-59)

24. Thig dhan mheas-ghort as t-earrach / Come to the orchard in spring – CB (58-59)

25. ’S tus’ a th’ann / There you are – CB (60-61)

V. Là Buidhe Bealltainn / May Day

26. An glanadh / The cleaning – LM (66-67)
“Dh’eirich mi moch maduinn chèiteann”
More information: http://www.celticlyricscorner.net/macinneskathleen/dheirich.htm

27. An-diugh, coltach ris a h-uile là eile, dùisgidh sinn falamh/Today, like every other day, we wake up empty – CB (68-69)

28. A-mach bho bheachdan uile agus matha / Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing – CB (68-69)

29. Donair loisgte / Burnt kabob – CB (70-71)

VI. Là Fhéill Chaluim Chille / Columba’s Feast Day

30. Manannán Mac Lir / God of the sea – LM (74-75)
“Laoidh Chaluim Chille”
More information: http://www.bbc.co.uk/alba/oran/orain/laoidh_chaluim_chille/

31. Blas na madainne / The taste of morning – CB (76-77)

32. Có a labhras faclan le mo bhial / Who says words with my mouth – CB (78-79)

VII. Àm an Fhoghair / The Harvest

33. Bòrd gun chlàr / Agenda-less table – LM (82-83)
“Sé fáth mo bhuartha” (’Tis my bitter sorrow, Irish)
More information: https://www.youtube.com/watch?v=6QzY34EzbBI

34. Am Prionnsa á Kabul / The Prince of Kabul (excerpt) – CB (84-85)

35. Aon stuth-bhith ’na ghluasadh / One swaying being – CB (88-89)

36. Duan Amhairghine / Amergin’s song – CB and LM (90-91)

37. Am pòsadh deireanach / The ultimate marriage – LM (92-93)
“Mo Ghille Mear” (Irish)
More information: https://en.wikipedia.org/wiki/Mo_Ghile_Mear