Cridhe 's Anam / Heart and Soul by Catriona NicÌomhair Parsons

Paperback
Published May 2023
6 x 9 inches
110 pages
ISBN 978-1-77861-021-9
$15.99

Cridhe ’s Anam / Heart & Soul

Catrìona NicÌomhair Parsons’ poems transport us from her upbringing in the Isle of Lewis to North America and New Zealand, with a focus on Cape Breton Island, Nova Scotia where she has made her home. Her work contemplates emigration, the endurance of Gaelic language & culture, Christianity, aging, nature, and the changing seasons. Hymns and translations of Canadian, Nova Scotian, and Cape Breton songs round out the collection. This collection features poems in Scottish Gaelic with English translation on the facing page.

Bidh na dàin aig Catrìona NicÌomhair Parsons ’gar toirt bho h-àrach ann an Eilean Leódhais gu Aimearagaidh a Tuath agus Sealainn Nuaidh, agus gu Eilean Cheap Breatainn, Alba Nuadh far na rinn i a dachaidh. Anns a’ bhàrdachd aice, tha i ’meòmhrachadh air eilthireachd, maireannachd na Gàidhlig agus a dualchais, Crìosdachd, aoiseadh, nàdar, agus na ràithean caochlaideach. Tha laoidhean agus eadar-theangachadh air òrain a bhuineas do Chanada, do dh’Albainn Nuaidh, agus do Cheap Breatainn a’ toirt a’ chruinneachaidh gu buil.