Paperback
September 2022
8.5 x 11 inches
150 pages
Black and white
ISBN 978-1-988747-96-5
$23.99 US / $29.99 CA

Dorsan

Tha rudan aithnichte ann, is rudan neo-aithnichte, agus eatorra…tha na dorsan. Tha cóig sgeulan deug fantasach is oillteil a’ siorradh tro dhorsan gu saoghalan co-shìnteach: baile Linn na Cloiche, miotas-eòlas nan Lochlannach, gleann sìthe, bùth dhìomhair. Tha sgeulachdan dìoghaltais, saorsainneachd, croin is slànachaidh ri an sealltainn air cuan, coille, is boglaich, ann an caisteal is sràid a’ bhaile mhóir. ’S e seo an dàrna nobhail ghrafaigeach Gàidhlig bho Aonghas MacLeòid, ùghdar is dealbhadair á Ceap Breatainn.

There are things known, and things unknown, and in between…are the doors. Fifteen short stories of eldritch horror and fantasy slip through doorways in and out of parallel worlds: a Stone Age village, the Viking mythos, a fairy glen, a mysterious shop. Tales of revenge, redemption, harm and healing play out in ocean, fen, and forest, in castle and city street. This is the second Gaelic graphic novel from Cape Breton author-artist Angus MacLeod.