Às a' Chamhanaich cover

Paperback
October 2021
8.5 x 11 inches
154 pages
Black and white
ISBN 978-1-988747-65-1
$23.99 US / $29.99 CA

Ás a’ Chamhanaich

Creutairean draoidheil is daonnail, saoghalan céineach is aithnichte, fantasachd le fiamh uabhais. Sgrìobte ’sa Ghàidhlig, tha dusan sgeulachdan ghoirid ’sa chiad nobhail grafaig aig dealbhadair-sgrìobhadair Aonghas MacLeòid á Ceap Breatainn. Tha buaidh nan seann sgeulachdan, eachdraidh is seann chreideamhan a bhuineas do na Gàidheil agus mac-meanma an ùghdair ri ‘m faighinn ann an gach sgeul. Air an tarraing ann an dubh is geal.

Creatures magical and human, worlds strange and familiar, fantasy and a touch of horror. This debut graphic novel from Cape Breton author-artist Angus MacLeod is a collection of a dozen short tales in Gaelic. The stories are inspired by old tales, history and ancient beliefs of the Gaels, and the author’s imagination. Illustrated in black and white.

“Tha Aonghas MacLeòid air sgeulachd agus dealbhan a shnaidheadh ri chèile gu h-ealanta anns an leabhar eireachdail seo. Còrdaidh seo ri deugairean is inbhich–caran agus caractaran am pailteas. Mholainn seo dhuibh!”  —Gillebrìde Mac ‘IlleMhaoil