Na Trì Mucan Beaga: The Three Little Pigs in Scottish Gaelic

Paperback
May 2024
8.5 x 8.5 inches
32 pages
ISBN 978-1-77861-037-0
$15.99 CA / $12.99 US

Na Trì Mucan Beaga

A third fairytale translation with charming vintage illustrations, from the creator of Na Trì Mathain (Goldilocks and the Three Bears) and A’ Chearc Bheag Ruadh (The Little Red Hen).

Once there were three little pigs who left their mama to build new houses of their own. The first little pig built a house with straw, and the second little pig built a house with gorse twigs, but the Big Bad Wolf blew them down and ate up the little pigs! The third little pig built a house with bricks, and the Big Bad Wolf couldn’t blow it down. So he started playing tricks on the third little pig in order to catch him and eat him—but the pig was just as cunning as the wolf! Who will emerge victorious, and who will be eaten?

Aon uair bha trì mucan beaga ann a dh’falbh am mamaidh gus taighean ùra a thogail dhaib’ fhéin. Thog a’ chiad mhuc bheag taigh le fodar, agus thog an dàrna muc bheag taigh le conasg, ach leag am Madadh-allaidh Mór Dona le anail iad agus dh’ith e na mucan beaga! Thog an treas muc bheag taigh le breigichean, agus cha b’ urrainn do’n Mhadadh-allaidh Mhór Dhona an taigh a leagail le anail. Mar sin, thòisich e ri cleasan a chluich air an treas muic bhig gus a glacadh agus a h-ithe—ach bha a’ mhuc ceart cho seòlta ’s a tha am madadh-allaidh! Có a bheir buaidh, agus có a théid ithe?