Mòr-thubaist aig na Geamannan Gàidhealach book cover

Title Details

Paperback
November 2021
10 x 8 inches
32 pages
ISBN 978-1-988747-84-2
Price $13.99 CA

Mòr-thubaist aig na Geamannan Gàidhealach

Disaster at the Highland Games in Scottish Gaelic

Author:

Illustrator:

Is fìor thoigh le Ceit a bhith a’ dol gu clasaichean dannsa Gàidhealach gach seachdain agus tha i air a dòigh glan nuair a tha an tidsear aice a’ moladh dhi feuchainn air farpais aig na Geamannan Gàidhealach airson na ciad uarach. Tha Ceit ag aontachadh gun dèan i deasachadh. Ach tha i ag atharrachadh a h-inntinn gu luath nuair a tha i a’ faighinn a-mach nach eil e a leth cho spòrsail a bhith a’ dannsa leatha fhèin aig an taigh seach a bhith a’ dannsa còmhla ri a caraidean sa chlas. Cuideachd, tha i dhen bheachd gu bheil an dannsa aice math gu leòr mar a tha e. Bidh a h-uile càil ceart gu leòr…saoil nach bi?

This is the Gaelic translation of Disaster at the Highland Games by award-winning Atlantic Canadian author Riel Nason. Kate loves going to Highland dance class each week and is thrilled when her teacher suggests she compete at the Highland Games for the first time. Kate agrees to practice, but quickly changes her mind when she finds out that dancing at home by herself is not as much fun as dancing with friends in her class. And, besides, she figures her dancing is already good enough. Everything will be fine. Or will it?