G airson Gàidheal cover

Paperback – GOC orthography
May 2021
11 x 8.5 inches
32 pages
ISBN 978-1-988747-75-0
$15.99 CA

Paperback – NS orthography
May 2021
11 x 8.5 inches
32 pages
ISBN 978-1-988747-61-3
$15.99 CA

G airson Gàidheal

’S e daoine air leth a th’ anns na Gàidheil agus tha an cultar aca air buaidh a thoirt air sluagh na h-Albann Nuaidhe ann an iomadh dòigh. A dh’aindeoin oidhirpean air bacadh a chur air an cànan agus fèin-aithneachadh anns na laithean a dh’fhalbh, tha Gàidheil na h-Albann Nuaidhe a-nis air dearbhadh gus ath-nuadhachadh a dhèanamh agus gus urram a thoirt dhaibh fhèin mar shluagh. Suas leis a’ Ghàidhlig!

This is the Gaelic-language edition of G is for Gael, available in a GOC edition for schools in Scotland, and in a Nova Scotia Gaelic orthography edition. This picture book is a first step for children and adults looking to understand and connect with Gaelic history, culture, and identity in Nova Scotia. Through joyful illustrations and creative concepts, readers will have the opportunity to explore and celebrate what it means to be a Gael. The book is for children, teachers, parents, grandparents, and anyone who wants to learn more about Gaelic language and culture in Nova Scotia.