Bhon Phlateau dhan a' Chladach cover

Paperback
May 2019
6 x 9 inches
80 pages
ISBN 978-1-988747-27-9
$12.99 US / $15.99 CA / £9.99 UK

Ebook
May 2019
ISBN 978-1-988747-28-6 (Kindle)
ISBN 978-1-988747-29-3 (EPUB)
$9.99 CA / $6.99 US / £5.99 UK

Bhon Phlateau dhan a’ Chladach

Anns a’ chiad chruinneachadh bàrdachd Ghàidhlig bho Chalum L. MacLeòid, ùghdar an nobhail A’ Togail an t-Srùbain, tha na dàin gar toirt bho Phlateau Mont-Royal ann am Montréal, Canada, gu cladach a’ Chluaidh ann an Glaschu. Am measg nan cuspairean tha cultar bailteil agus cruth-tìre ann an Canada is Alba, measaidhean air dàimhean soirbheachail agus fàilligeach, beatha fhalaichte nan nithean làitheil, agus beatha mar eilthireach is mar Ghàidheal air eadar-mheadhanachadh tron eadar-lìon.

The first Gaelic poetry collection from Calum L. MacLeòid, 2016 winner of the Scottish Book Trust Gaelic New Writers Award for prose. Topics include urban culture and landscape in Canada and Scotland, relationships failed and successful, the lives of everyday objects, and emigrant life as a Gael mediated through the internet.

“Tha Calum gar toirt gu siùbhlach agus gu h-eireachdail bho Alba gu sràidean Mhontreal agus Thoronto le iomadh car is cuairt, agus iomadach cuspair air a thogail, air an t-slighe. Tha a’ chainnt eirmseach agus beachdail, gràdhach agus poilitigeach, cuid dhe na dàin stèidhte san traidisean bhàrdail Ghàidhealach agus cuid eile cho ùr-nòsach a thaobh cainnt agus stoidhle ri dàn ann an cànan sam bith. Tha ceòl na cainnt a’ sruthadh bhon bhàrdachd aig Calum.”
—Gillebrìde Mac ’IlleMhaol

“Tha mac-meanmna MhicLeòid a’ siubhal thairis air machraichean ’s eachdraidh na h-Alba, àrd-shràidean ’s oiseanan an t-saoghail mhòir (gu h-àraidh Canada), agus ìomhaighean ’s cleasan an eadar-lìn gus còd no ceòl no stiùireadh a lorg a nì ciall dhen t-saoghal timcheall oirnn. Bàrdachd shùbailte, gheur agus spòrsail a tha seo, guth a tha ùr, siùbhlach agus cudromach.”
—Pàdraig MacAoidh