Adhbhar Ar Sòlais / Cause of Our Joy cover

OUT OF PRINT

 

 

Paperback
November 2018
6 x 9 inches
96 pages
ISBN 978-1-988747-13-2
$15.99 CA / $12.99 US / £9.99 UK

Ebook
November 2018
ISBN 978-1-988747-14-9 (Kindle)
ISBN 978-1-988747-15-6 (EPUB)
$15.99 CA / $12.99 US / £9.99 UK

Adhbhar Ar Sòlais / Cause of Our Joy

Gaelic poems with English translations by the author on themes of religion and spirituality, family, daily life in Uist, and the author’s upbringing in Glasgow and Barra. The collection received second place in the 2018 Donald Meek Award for Gaelic literature; the author is the 2017 winner of the Scottish Book Trust Gaelic New Writers Award for poetry.

“Tha farsaingeachd, doimhneachd, aotromas agus cianalas anns a’ chruinneachadh eireachdail seo. Tha Marion F. Nic ’Ille Mhoire gar toirt bho raointean Ghalilee gu saor-làithean ann am Barraigh agus bho thaighean-dealbh Ghlaschu gu sgeulachdan bròin agus aoibhneis ann an Uibhist—an t-eilean far an do rinn i a dachaigh fad iomadh bliadhna. Tha dlùth choimhearsnachd, dàimhean teaghlaich agus creideamh làidir gu sònraichte a’ nochdadh san leabhar seo. Tha a’ bhàrdachd siùbhlach, eirmseach agus drùidhteach ann an iomadh nòs agus stoidhle—mholainn an cruinneachadh seo aig Marion dhuibh gu mòr.”
—Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil

“There is diversity, depth, lightness and longing in this beautiful collection. Marion F. Morrison takes us from the plains of Galilee to holidays in Barra and from the picture-houses of Glasgow to tales of sadness and joy in Uist—the island where she made her home for many years. Close-knit community, family ties and a deep faith come across strongly in this book. The poetry is flowing, eloquent and poignant using a range of styles—I heartily recommend Marion’s collection to you.”
—Gillebrìde MacMillan