Shamus Y. MacDonald

Seumas Y. Dòmhnallach / Shamus Y. MacDonald

Tha Ph.D. ann am beul-aithris aig Seumas, bho Oilthigh Memorial ann an Talamh an Èisg. Na fhear ionnsachaidh na Gàidhlig, bidh e tric a’ tadhal air Migi MacNìll, agus seanachaidhean eile, gus stòiridean agus naidheachdan a cluinntinn. ‘S ann a Cheap Breatainn a tha e a’ fuireachd, comhla ris a bhean agus an dithis ghille aca.

Shamus Y. MacDonald has a Ph.D. in folklore from Memorial University, Newfoundland. A Gaelic learner, he often visits Mickey MacNeil, and other Gaelic tradition bearers, to hear tales and stories. He lives in Cape Breton, with his wife and their two sons.