James R. MacDonald, Bradan Press author

Seumas R. MacDhòmhnaill / James R. MacDonald

A’ fuireach ann an Albainn Nuaidh, ’s ann á Carolina a Tuath a tha an Dr. Seumas R. MacDhòmhnaill bho thùs. Tha e de shliochd tuinichean na Gàidhealtachd a rinn imrich do Shrath Cheap Fear. Tha Ph.D. aige bho Oilthigh Dhùn Éideann ann an Eòlas na h-Alba agus ceum ann an Gàidhlig bho Shabhal Mòr Ostaig. Theagaisg an Dr. MacDhòmhnaill Ceiltis aig Oilthigh Naomh Fhransaidh Xavier agus tha e air iomadh neach-ionnsachaidh na Gàidhlig oideachadh. Tha e a’ teagasg a-nis tro Chomunn Gàidhlig Thoronto.

A resident of Nova Scotia, Dr. James R. MacDonald is originally from North Carolina, a descendant of the Highland Scottish settlers that immigrated to the Cape Fear River Valley. His education includes a Ph.D. from the University of Edinburgh in Scottish Studies and a degree in Gaelic from Sabhal Mòr Ostaig, the Gaelic college in Skye. Dr. MacDonald taught Celtic Studies at St. Francis Xavier University in Nova Scotia and has tutored many Gaelic learners. He currently teaches through Comunn Gàidhlig Thoronto / The Toronto Gaelic Society.