Mòrag Anna NicNèill

Mòrag Anna NicNèill

Mòrag Anna NicNèill (Morag Ann MacNeil) is originally from the Isle of Harris, and now lives on the Isle of Barra in the Outer Hebrides of Scotland. Mòrag Anna studied English Literature and Celtic Studies at Glasgow University and she was a Gaelic teacher for 26 years. She received a New Writers Award from the Scottish Book Trust and the Gaelic Books Council in 2015 and now writes full-time.

’S ann às Na Hearadh a tha Mòrag Anna NicNèill, ged a tha i a-nis a’ fuireach ann am Barraigh. Rinn i Litreachas na Beurla agus Ceiltis ann an Oilthigh Ghlaschu, agus chuir i seachad còrr is 25 bliadhna a’ teagasg Gàidhlig aig ìre àrd-sgoile. Choisinn i Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho Chomhairle nan Leabhraichean is Urras Leabhraichean na h-Alba ann an 2015 agus tha i a-nis a’ sgrìobhadh làn ùine. Tha ùidh shònraichte aice ann am ficsean chloinne agus tha i air grunn leabhraichean chloinne a sgrìobhadh is eadar-theangachadh, a thuilleadh air bàrdachd, sgeulachdan goirid agus sgriobtaichean dràma.