Migi MacNìll / Mickey MacNeil

Migi MacNìll / Mickey MacNeil

’S e seanachaidh fialaidh, le doighean còir a th’ann a’ Migi MacNìll (Migi Eòin Chaluim Sheumais Mhóir). Thàinig a mhuinntir a Eilean Bharraigh, o chionn còrr is dà chiad bliadhna. Chaidh e a thogail air baile-fhearainn beag ann a’ Baile Sheumais, Siorramachd Bhictoria, Ceap Breatainn. Agus ‘s ann a sin a tha e a’ fuireach fhathast, ann an taigh far a faigh luchd-cèilidh fàilte is furan. ’S i a’ Gàidhlig a chiad chànain aige agus ‘s e seo a chiad leabhar aige.

Mickey MacNeil is a generous tradition bearer with a gentle manner. His people came from the Isle of Barra in Scotland over 200 years ago. He was raised on a small farm in Jamesville, Victoria County, Cape Breton. He still lives there, in a house where visitors receive a warm and inviting welcome. Gaelic is his first language and this is his first book.