Emily MacDonald / Eimilidh Dhòmhnallach

Emily MacDonald

Gaelic artist Emily MacDonald grew up in Cape Breton Island. Her people came from Lochaber, Morar, and the Western Isles of Scotland. She works at the Highland Village Museum in Iona, Cape Breton. She lives in Centreville, where she makes art and enjoys walking in the woods with her dog.

Rugadh Eimilidh Dhòhmnallach (ni’n Scott ’ic Fhraing ’ic Ruairidh Sis) air Eilean Cheap Breatain. Thàinig a muinntir bho Bhràigh Loch Abar, Mòrar agus na h-Eileanan Siar. Tha i ag obair aig taigh-tasgaidh Baile nan Gàidheal ann an Sanndraigh. Tha i a’ fuireach ann an Centreville, far am bidh i a’ dèanadh ealain agus a’ coiseachd ’sa coille leis a’ chù aice.