Catriona NicÌomhair Parsons, Bradan Press author

Catriona NicÌomhair Parsons

Chaidh Catriona NicÌomhair Parsons a breith ’s a togail ann an Eilean Leódhais, Alba. Ás déidh dhi ceumnachadh bho Oilthigh Dhùn Éideann, rinn i teagasg na Beurla agus Cànanachais anns na Stàitean Aonaichte. Ann a’ 1978, thòisich i a’ teagasg na Gàidhlig aig Sgoil Shamhraidh Colaisde na Gàidhlig, Ceap Breatainn, obair a rinn i fad 30 bliadhna. Rinn i teagasg cuideachd ann a’ Roinn na Ceiltis, Oilthigh Naomh Fhransaidh Xavier, Aintiginis, Alba Nuadh. Ás déidh an dreuchd sin a leigeil seachad, chum i a’ dol leis a bhith ag obair sia bliadhna anns an oifis ùir aig Roinn na h-Albann Nuaidhe, Oifis Iomairtean na Gàidhlig. Tha i a’ cumail suas nan oidhirpean aice air sgàth na Gàidhlig a tha ’na adhbhar aoibhneis dhi. Tha i air dà chùrsa a bhuineas dhan Ghàidhlig a chruthachadh, Gàidhlig troimh Chòmhradh do Cholaisde na Gàidhlig, Ceap Breatainn, agus Seallagain do dh’Oilthigh Otago, Dùn Éideann, Sealann Nuadh; agus an leabhar Saoghal na Gàidhlig/The Gaelic Way.

Catriona Parsons was born and raised in the Isle of Lewis, Scotland. After graduation from Edinburgh University, she taught English and Linguistics in the United States. In 1978, she began 30 years of Gaelic teaching at Cape Breton’s Gaelic College Summer School. She also taught in the Celtic Department, St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia. After retiring, Catriona worked six years in the new Provincial Office of Gaelic Affairs. She continues her efforts on behalf of Gaelic which gives her much joy. She has authored two Gaelic courses, Gàidhlig troimh Chòmhradh for the Gaelic College and Seallagain for the University of Otago, Dunedin, New Zealand; and the book Saoghal na Gàidhlig/The Gaelic Way.