Lewis MacKinnon / Lodaidh MacFhionghain

Lodaidh MacFhionghain

Lewis MacKinnon was born in Inverness, Cape Breton, to a father who is a Gael and is a Gaelic speaker and a mother who is Acadian and is a French speaker. He was raised on the Nova Scotia mainland in Antigonish County. In 2011, he was named the poet laureate to the Royal National Mòd in Scotland. He works to advance Gaels’ language, culture and identity in Nova Scotia, Canada and internationally. He lives with his family in Middle Sackville near Halifax.

Rugadh Lodaidh MacFhionghain ’s an t-Sìthean, Ceap Breatuinn, do athair a tha ’na Ghàidheal is aig a bheil a’ Ghàidhlig agus do mhàthair a tha ’na h-Acadianach is aig a bheil an Fhraingis. Chaidh a thogail air tìr-mór na h-Albann Nuaidhe ann an Siorramachd Antaiginis. Ann an 2011, chaidh a ainmeachadh mar bhàrd dhan Mhòd Nàiseanta Rìoghail an Albainn. Tha e ag obair gus cànan, cultur agus aithne nan Gàidheal an Albainn Nuaidh, an Canada is gu h-eadar-nàiseanta a chur air adhart. Tha e a’ fuireach còmhla ri’a theaghlach ann an Sackville Mheadhanaich teann air Haileafacs.