Na Trì Mucan Beaga

May 8, 2024 | New Books, Childrens

Spring 2024 Title Spotlight

One of our forthcoming Spring 2024 titles is Na Trì Mucan Beaga [The Three Pigs]. A’ fuireach ann an Albainn Nuaidh, ’s ann á Carolina a Tuath a tha an Dr. Seumas R. MacDhòmhnaill bho thùs. Tha e de shliochd tuinichean na Gàidhealtachd a rinn imrich do Shrath Cheap Fear. Tha Ph.D. aige bho Oilthigh Dhùn Éideann ann an Eòlas na h-Alba agus ceum ann an Gàidhlig bho Shabhal Mòr Ostaig. Theagaisg an Dr. MacDhòmhnaill Ceiltis aig Oilthigh Naomh Fhransaidh Xavier agus tha e air iomadh neach-ionnsachaidh na Gàidhlig oideachadh. Tha e a’ teagasg a-nis tro Chomunn Gàidhlig Thoronto.

A resident of Nova Scotia, Dr. James R. MacDonald is originally from North Carolina, a descendant of the Highland Scottish settlers that immigrated to the Cape Fear River Valley. His education includes a Ph.D. from the University of Edinburgh in Scottish Studies and a degree in Gaelic from Sabhal Mòr Ostaig, the Gaelic college in Skye. Dr. MacDonald taught Celtic Studies at St. Francis Xavier University in Nova Scotia and has tutored many Gaelic learners. He currently teaches through Comunn Gàidhlig Thoronto / The Toronto Gaelic Society.

Bradan Press is delighted to be publishing Na Trì Mucan Beaga at the end of April 2024.

Na Trì Mucan Beaga: The Three Little Pigs in Scottish Gaelic

Aon uair bha trì mucan beaga ann a dh’falbh am mamaidh gus taighean ùra a thogail dhaib’ fhéin. Thog a’ chiad mhuc bheag taigh le fodar, agus thog an dàrna muc bheag taigh le conasg, ach leag am Madadh-allaidh Mór Dona le anail iad agus dh’ith e na mucan beaga! Thog an treas muc bheag taigh le breigichean, agus cha b’ urrainn do’n Mhadadh-allaidh Mhór Dhona an taigh a leagail le anail. Mar sin, thòisich e ri cleasan a chluich air an treas muic bhig gus a glacadh agus a h-ithe—ach bha a’ mhuc ceart cho seòlta ’s a tha am madadh-allaidh! Có a bheir buaidh, agus có a théid ithe?

Once there were three little pigs who left their mama to build new houses of their own. The first little pig built a house with straw, and the second little pig built a house with gorse twigs, but the Big Bad Wolf blew them down and ate up the little pigs! The third little pig built a house with bricks, and the Big Bad Wolf couldn’t blow it down. So he started playing tricks on the third little pig in order to catch him and eat him—but the pig was just as cunning as the wolf! Who will emerge victorious, and who will be eaten? A third fairytale translation with charming vintage illustrations, from the creator of Na Trì Mathain and A’ Chearc Bheag Ruadh.

Look for an in-person book launch in June 2024 on our Instagram, Facebook, and website!

 

Archives

Categories