👒 Cò a th’ann an Anna? Is sinne Anna!

👒 Who is Anne? We are Anne!  

💚 Jo MacDonald is originally from Horgabost on the Hebridean island of Harris. She works as a Gaelic translator, proofreader and tutor. She has a particular interest in folklore and is currently studying for an MSc in Material Culture and Highland History. She lives in Inverness with her husband, Alan.    

👒 Cò a th’ann an Anna? Is sinne Anna!

💚 ’S ann à Horgabost anns Na Hearadh a tha Jo NicDhòmhnaill. ’S e eadar-theangair, leughadair-dearbhaidh agus oide Gàidhlig a th’ innte. Tha ùidh shònraichte aice ann am beul-aithris agus tha i an-dràsta ag obair air MSc ann an Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd. Tha i a’ fuireach ann an Inbhir Nis còmhla ris an duine aice, Ailean.