👒 Cò a th’ann an Anna? Is sinne Anna!

👒 Who is Anne? We are Anne!  

💚 Etta Moffatt is the illustrator of Anna Ruadh, the Scottish Gaelic translation of Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery. Etta has been working as a designer and illustrator for 35 years. Through her work with museums, she rediscovered her own Gaelic roots. Named after her Gaelic-speaking grandmother, Etta carries on her storytelling tradition through illustration. Today she enjoys every opportunity to create designs and images that tell the stories of Nova Scotia Gaels to a new generation.

👒 Cò a th’ann an Anna? Is sinne Anna!

💚 Seo Etta Moffatt, a dhealbhaich a’ chòmhdaich agus gach caibdeal ann an Anna Ruadh, Anne of Green Gables le Lucy Maud Montgomery. Tha Etta air a bhith na dealbhadair airson 35 bliadhna ann an Albainn Nuaidh. B’ ann tro bhith ag obair le taighean-tasgaidh a fhuair i eòlas às ùr air a’ cheangal a bh’ aice fhèin ris a’ Ghàidhlig. Chaidh a h-ainmeachadh às dèidh a seanmhar, aig an robh Gàidhlig, agus tha Etta fhèin a’ cumail suas traidisean an t-seanchais aicese tro bhith a’ dèanamh dhealbhannan. A-nis, tha i a’ gabhail a h-uile cothrom a gheibh i gus dealbhannan is ìomhaighean a chruthachadh a tha ag innse sgeulachdan Ghàidheil na h-Albainn Nuaidhe do ghinealach ùr.