👒 Cò a th’ann an Anna? Is sinne Anna!

👒 Who is Anne? We are Anne!  

💚 Meet Morag Ann MacNeil, the translator of Anna Ruadh, the Scottish Gaelic edition of Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery! Morag Ann is originally from the Isle of Harris, and now lives on the Isle of Barra in the Outer Hebrides of Scotland. She studied English Literature and Celtic Studies at Glasgow University and she was a Gaelic teacher for 26 years. She received a New Writers Award from the Scottish Book Trust and the Gaelic Books Council in 2015 and now writes full-time. Morag Ann is especially interested in children’s fiction and she has written and translated several children’s books, in addition to poetry, short stories, and plays.

👒 Cò a th’ann an Anna? Is sinne Anna!

💚 Seo Mòrag Anna NicNèill, a dh’eadar-theangaich Anna Ruadh, Anne of Green Gables le Lucy Maud Montgomery gu Gàidhlig! ’S ann às Na Hearadh a tha Mòrag Anna NicNèill, ged a tha i a-nis a’ fuireach ann am Barraigh. Rinn i Litreachas na Beurla agus Ceiltis ann an Oilthigh Ghlaschu, agus chuir i seachad còrr is 25 bliadhna a’ teagasg Gàidhlig aig ìre àrd-sgoile. Choisinn i Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho Chomhairle nan Leabhraichean is Urras Leabhraichean na h-Alba ann an 2015 agus tha i a-nis a’ sgrìobhadh làn ùine. Tha ùidh shònraichte aice ann am ficsean chloinne agus tha i air grunn leabhraichean chloinne a sgrìobhadh is eadar-theangachadh, a thuilleadh air bàrdachd, sgeulachdan goirid agus sgriobtaichean dràma.