Bradan Press editor Emily McEwan and translator Mòrag Anna NicNèill talk about the Anna Ruadh project, the Gaelic culture of Anne of Green Gables author L.M. Montgomery’s Prince Edward Island, and the challenges of translating a much-loved classic into Scottish Gaelic. (This event is in Gaelic with English subtitles.)

Tha deasaiche Bradan Press, Emily McEwan, agus an t-eadar-theangair Mòrag Anna NicNèill, a’ còmhradh mu phròiseact Anna Ruadh, cultar Gàidhlig Eilean a’ Phrionnsa aig L.M. Montgomery, ùghdar Anne of Green Gables, agus na dùbhlain an lùib a bhith ag eadar-theangachadh clasaig ainmeil gu Gàidhlig na h-Alba. (ann an Gàidhlig le fo-thiotalan Beurla.)