The first Gaelic poetry collection from Calum L. MacLeòid, 2016 winner of the Scottish Book Trust Gaelic New Writers Award for prose. Topics include urban culture and landscape in Canada and Scotland, relationships failed and successful, the lives of everyday objects, and emigrant life as a Gael mediated through the internet. This collection is Gaelic only.

Anns a’ chiad chruinneachadh bàrdachd Ghàidhlig bho Chalum L. MacLeòid, ùghdar an nobhail A’ Togail an t-Srùbain, tha na dàin gar toirt bho Phlateau Mont-Royal ann am Montréal, Canada, gu cladach a’ Chluaidh ann an Glaschu. Am measg nan cuspairean tha cultar bailteil agus cruth-tìre ann an Canada is Alba, measaidhean air dàimhean soirbheachail agus fàilligeach, beatha fhalaichte nan nithean làitheil, agus beatha mar eilthireach is mar Ghàidheal air eadar-mheadhanachadh tron eadar-lìon.

NA FIR CHLIS AGUS CUPA STANLEY (earrann)

A’ siubhal, mar do shinnsearan,
ach nad dhòigh fhèin,
air dà sgithinn a’ sgiath
bradan aighearach aigneach nan Habitants,
darach dalma dàna nan Québécois.
Is tu nach robh diùid aig àm sadail nan làmhainn
mar dhannsair ballet ann an trusgan armachd
cheart cho deiseil airson sèisteadh no Stravinksy

Bhon Phlateau dhan a’ Chladach: Dàin le Calum L. MacLeòid (Bradan Press, 2019)

https://www.bradanpress.com/bhon-phlateau

“Na Fir Chlis agus Cupa Stanley” (earrann) le Calum L. MacLeòid

“Na Fir Chlis agus Cupa Stanley” (earrann) le Calum L. MacLeòid