Tha fios gun deach mìltean dhiubh a sgaoileadh
Is barrachd air cus dhiubh
Rin lorg an-diugh aig bonn tiona no biona.
Chan eil ach aon air fhàgail agam fhìn.
Ach tha tighinn fodham gealltainn ri

Mo bhràist bheag dhùr,
Lasan beag dòchais
Air coilear cagoule.

—“Bràistean Dùra” (earrann)
Bhon Phlateau dhan a’ Chladach
Dàin le Calum L. MacLeòid
Bradan Press, 2019

Barrrachd fiosrachaidh: https://www.bradanpress.com/bhon-phlateau/

“Bràistean Dùra” (earrann), Bhon Phlateau dhan a’ Chladach: Dàin le Calum L. MacLeòid, Bradan Press, 2019

“Bràistean Dùra” (earrann), Bhon Phlateau dhan a’ Chladach: Dàin le Calum L. MacLeòid, Bradan Press, 2019