Ri thighinn sa Chèitein!

Anns a’ chiad chruinneachadh bàrdachd Ghàidhlig bho Chalum L. MacLeòid, ùghdar an nobhail A’ Togail an t-Srùbain, tha na dàin gar toirt bho Phlateau Mont-Royal ann am Montréal, Canada, gu cladach a’ Chluaidh ann an Glaschu. Am measg nan cuspairean tha cultar bailteil agus cruth-tìre ann an Canada is Alba, measaidhean air dàimhean soirbheachail agus fàilligeach, beatha fhalaichte nan nithean làitheil, agus beatha mar eilthireach is mar Ghàidheal air eadar-mheadhanachadh tron eadar-lìon.

Rugadh agus thogadh Calum L. MacLeòid ann an Inbhir Nis agus tha ceanglaichean làidir aige ri Barraigh, gu h-àraid ceann a tuath an eilein. Rinn e ceum ann an Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu. An-diugh tha e a’ fuireach ann an Montréal còmhla ri a bhean agus an nighean aca. Bidh e a’ sgrìobhadh nobhailean Gàidhlig agus tha colbh aige anns a’ phàipear-naidheachd The National. Tha e air a bhàrdachd a leughadh air feadh Alba, ann am Poblachd na h-Èireann agus ann an Canada cuideachd.

The first Gaelic poetry collection from Calum L. MacLeòid, 2016 winner of the Scottish Book Trust Gaelic New Writers Award for prose. Topics include urban culture and landscape in Canada and Scotland, relationships failed and successful, the lives of everyday objects, and emigrant life as a Gael mediated through the internet. This is a solely Gaelic poetry collection; it does not contain English translations.

Barrachd fiosrachaidh / More information: https://www.bradanpress.com/bhon-phlateau/

Bhon Phlateau dhan a' Chladach cover