Tha sinn air ar dòigh gun do choisinn Marion F. NicIlleMhoire dàrna àite san Duais Dhòmhnaill Meek 2018 leis a cruinneachadh ùr, Adhbhar Ar Sòlais / Cause of Our Joy. Thigibh dhan cur air bhog againn an ath-mhìos ann an Glaschu no Uibhist a Deas!

We are delighted that Marion Fiona Morrison won second place in the 2018 Donald Meek Award with her new collection, Adhbhar Ar Sòlais / Cause of Our Joy. Join us at the book launch next month in Glasgow or South Uist. Event links below.

Glaschu/Glasgow: 6:30pm, Thursday 15 November, 2018
https://www.facebook.com/events/313659339189387/

Uibhist a Deas / South Uist: Monday 19 November, 2018
https://www.facebook.com/events/249847645728948/

Marion NicIlleMhoire

Marion NicIlleMhoire

An Duais Dhòmhnaill Meek

An Duais Dhòmhnaill Meek